PHP保留两位小数(四舍五入、进一法、舍去法)总结

发布时间:2015-02-13 05:45:10
php保留两位小数并且四舍五入 
$num = 123213.666666;  
echo round($num, 2);
echo sprintf("%.2f", $num);  
 
php保留两位小数并且不四舍五入 
$num = 123213.666666;  
echo sprintf("%.2f",substr(sprintf("%.3f", $num), 0, -2));  
 
php进一法取整 
echo ceil(4.3);    // 5  
echo ceil(9.999);  // 10  
 
php舍去法,取整数 
echo floor(4.3);   // 4  
echo floor(9.999); // 9  
php