Go语言通过经纬度计算两点之间的距离

发布时间:2021-08-28 19:23:24

在Go语言开发中,若知道经纬度,可以通过下面的公式计算两点之间的距离

func main() {
    lat1 := 23.1378010917
    lng1 := 113.4022203113
    lat2 := 22.1191433172
    lng2 := 113.5826193044
    fmt.Println(GetDistance(lat1, lat2, lng1, lng2))}//返回单位为:千米func GetDistance(lat1, lat2, lng1, lng2 float64) float64 {
    radius := 6371000.0 //6378137.0
    rad := math.Pi / 180.0
    lat1 = lat1 * rad
    lng1 = lng1 * rad
    lat2 = lat2 * rad
    lng2 = lng2 * rad
    theta := lng2 - lng1
    dist := math.Acos(math.Sin(lat1)*math.Sin(lat2) + math.Cos(lat1)*math.Cos(lat2)*math.Cos(theta))
    return dist * radius / 1000}